Zgjidhni produktin për të cilin dëshironi të aplikoni

MKD
MKD
(në muaj)
MKD EUR

shuma maksimale është përllogaritur në bazë të aftësisë kreditore të klientit dhe në bazë të normës variabile të interesit që përllogaritet pas mbarimit të periudhës me normë fikse interesi për vitin e parë

Pagesa e kredisë është në kundervlere në denarë me kursin mesatar e këmbimit të EUR të Bankës Qendrore në ditën e pagesës të cilen mund të shihni në linkun e mëposhtëm.

Kushtet për kredinë e zgjedhur mund ti lexoni në këtë link.


Nëse dëshironi të vazhdoni më tej me aplikacionin Tuaj, Ju lutemi të vazhdoni drejt hapit të dytë

Futni të dhënat Tuaja për kontakt

*fusha të domosdoshme


Për të dhënat personale që do të jenë në dispozicion është garantuar e drejta e qasjes, ndryshimi dhe/ose fshirja në pajtim me ligjin mbi të dhënat personale. Të gjitha të dhënat e lëna në këtë veb faqe, janë të dedikuara për shfrytëzim vetëm nga ana e Halkbank AD Skopje .Këto të dhëna ruhen në formë e cila mundëson identifikim dhe në çdo moment me kërkesë të klientit dorëzuar me e-mail ose postë mund të fshihen.

Me plotësimin e kësaj Kërkese, konfirmoj:

Pajtohem që të dhënat e mia personale të shfrytëzohen për aktivitete promotive dhe përmirësim të shërbimeve të Bankës*
Nuk pajtohem që të dhënat e mia personale të shfrytëzohen për aktivitete promotive

*Klienti mundet që në të ardhmen, me Kërkesë me shkrim deri te Banka, pa kompenzim, të kërkojë që të dhënat e tij personale të mos shfrytëzohen për aktivitete promotiveJu falemnderit për interesimin Tuaj për produktet e Halkbank

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.